REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I OBK D. 26. FEBRUAR kl. 19.30

REFERAT FRA DEN ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ODENSE BADMINTON KLUB DEN 26. FEBRUAR kl. 19.30.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om virksomheden i den forløbne periode
  3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse og budget forelægges
  4. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  5. Evt. valg af medlemmer til udvalg nedsat af bestyrelsen
  6. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  7. Behandling af indkomne forslag. Evt. forslag, som ønskes behandlet, skal være Formanden i hænde senest 10 dage inden generalforsamlingen.Med venlig hilsen
    Henrik Kryger, formand for OBK

 

Referat

Referat af Generalforsamling i Odense Badminton Klub den 26. februar 2018 kl. 19.30.
(ca. 20 fremmødte).

 Dagsorden:
1. Valg af dirigent

Formanden foreslog på bestyrelsens vegne Tore Vilhelmsen som dirigent på Generalforsamlingen. Tore Wilhelmsen blev valgt med applaus.
Dirigenten konstaterede, at Generalforsamlingen var lovlig indkaldt, og henledte forsamlingens opmærksomhed på dagsordenen.

2. Bestyrelsens beretning om virksomheden i den forløbne periode

Formand Henrik Kryger startede med den generelle beretning for klubbens samlede aktiviteter i 2017 – dernæst fulgte beretningerne fra hhv. Ungdom, Senior, Kraftcentret og Events.  Se alle beretninger i særskilt dokument.
Alle beretninger hentes på dette link >OBK Generalforsamling 2018 – alle beretninger<

Generalforsamlingen godkendte efterfølgende bestyrelsens beretninger for året 2017.

3. Fremlæggelse af regnskab 2017 til godkendelse og budget 2018 forelægges
Kasserer Michael Jørgensen fremlagde regnskabet for 2017 til forsamlingens godkendelse.
Medlemstal for OBK er steget igennem 2017 til i alt 613 medlemmer, hvilket er meget positivt. Regnskabet udviser et resultat på 2 tkr., hvilket er mindre tilfredsstillende.

Årets omsætning på 2.347 tkr. er steget med ca. 127 tkr. ift. 2016. Den primære årsag hertil er øgede medlemsindtægter i ungdom samt ekstraordinært modtaget tilskud vedr. spillehalsmidler (”velgørende forening”). Året har været præget af væsentlig større udgifter i Senior, Ungdom og til sponsor, hvilket har været årsag til det aflagte resultat.

Resultatet betyder, at egenkapitalen stort set er uændret ift. 2016 og beløber sig i årsregnskabet til -305 tkr.

Bestyrelsen vil fortsat arbejde på, at der fremadrettet er en endnu strammere drifts- og budgetstyring.
Efter lidt uddybende kommentarer, godkendte forsamlingen regnskabet for 2017.

Ligeledes blev budgettet for 2018 fremlagt til forsamlingens orientering.

4. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Generalforsamlingen gennemførte herefter valg til tillidsposter i klubben:
Formand – Henrik Kryger er villig til genvalg. Henrik Kryger blev valgt for en 1-årig periode
Bestyrelsesmedlem – Jeanette Lund er villig til genvalg. Jeanette Lund blev valgt for en 2-årig periode
Bestyrelsesmedlem – Andreas Bassett er villig til genvalg. Andreas Basset blev valgt for en 2-årig periode
Bestyrelsesmedlem – Carsten Bek er villig til valg for en 2-årig periode. Carsten Bek blev valgt for en 2-årig periode
Suppleanter: Jan Kristensen og Lars Christian Jensen blev valgt for en 1-årig periode

5. Valg af medlemmer til udvalg nedsat af bestyrelsen

Der blev ikke nedsat udvalg til Generalforsamlingen, hvorfor der heller ikke var valg til dette.

6. Valg af revisor og revisorsuppleant

Bestyrelsen i OBK indstillede Kenneth Jørgensen som klubbens revisor i 2018.
Generalforsamlingen valgte Kenneth Jørgensen som revisor; revisorsuppleanten findes i firmaet, hvis det bliver nødvendigt med sådan en.

7. Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag til behandling på Generalforsamlingen.

8. Eventuelt

Formand Henrik Kryger takkede tidligere kasserer Knud O. Sørensen for den store og langvarige indsats, som han har lagt i OBK siden 2006. Han blev ved den lejlighed udnævnt til Æresmedlem i klubben.
Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden i forbindelse med Generalforsamlingen.
Generalforsamlingen udbragte herefter et trefoldigt leve for Odense Badminton Klub.

 Henrik Kryger Madsen, formand.

Jeanette Lund, referent.

Tore Vilhelmsen, dirigent.

 

Klubdag med masser af sjov og aktion

Åbent Hus med Miniton, ungdom sponsor event, klubmesterskaber, Spinning for Winning og kæmpe klubfest for alle.

Lørdag den 29. april 2017 afholdes OBK’s årlige klubdag i OBK-Hallen med start kl. 9.00.

Kom og vær med hele dagen der bliver fyldt med masser af sjov aktion:

09.00 – 10.00: OBK Ungdom holder Åbent Hus for nye Miniton-spillere

10.00 – 12.00: Miniton Sponsor, Girl Power Sponsor og Power Boys Sponsor event

12.00 – 16.00: Finaler i klubmesterskaberne for seniorspillerne

16.00 – 17.00: Det årlige fantastiske ”Spinning for Winning” event

18.00 – 01.00. Klubfest i hal og caféen med spisning, sodavands-disko for ungdom og natklub for de voksne

Tilmelding og betaling hos Thomas i OBK Cafeen.

Pris: Voksne kun kr. 135,-

Pris: Børn t.o.m. 12 år kun kr. 85,-

Sidste frist for tilmelding til festen er den 25. april