Generalforsamling i OBH og OBK

Odense Badminton Klub og Odense Badminton Hal indkalder hermed til ordinære generalforsamlinger i OBK d. 28. februar 2022.

19.00-19.30 Generalforsamling i OBH

19.30-21.00 Generalforsamling i OBK

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om virksomheden i den forløbne
  periode
 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse og budget
  forelægges*
 4. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  Evt. valg af medlemmer til udvalg nedsat af bestyrelsen
 5. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Evt.

Forslag, som ønskes behandlet, skal være Formændene i hænde senest 10 dage inden generalforsamlingen.