Alkoholpolitik

 

I erkendelse af, at godt 150 medlemmer af Odense Badminton Klub (OBK) er under 16 år og at det er klubbens ansvar at integrere disse unge medlemmer i klubbens forskellige aktiviteter på en fornuftig og ansvarlig måde, har bestyrelsen i OBK vedtaget at formulere en alkoholpolitik.

Det er ikke bestyrelsens hensigt, at alkoholpolitikken skal opfattes som en prædiken for total afholdenhed – det er mere en opfordring eller rettesnor til klubbens medlemmer om at tænke sig om og udøve sund fornuft og handlekraft i deres omgang med alkohol.
I visse tilfælde vil bestyrelsen dog forbeholde sig ret til at udøve sanktioner mod de involverede parter, hvis det skønnes, at et eller flere klubmedlemmer har opført sig uansvarligt og uetisk i deres omgang med alkohol.

Dette gælder især i de tilfælde, hvor klubmedlemmer under 16 år indgår i aktiviteter sammen med klubmedlemmer over 16 år. Her tænkes specielt på fælles klubfester, seniorholdkampe (herunder busture til udebanekampe) og sociale aktiviteter/fester i seniorregi, hvor der især i de to sidstnævnte tilfælde meget sjældent er en myndighed (forælder) til klubmedlemmerne under 16 år til stede.

I OBK’s alkoholpolitik hedder det således:

  • Alle medlemmer i OBK bærer et ansvar for at være med til at præge klubbens unge medlemmer under 16 år til at have et sundt og fornuftigt forhold til alkohol.
  • Alle medlemmer i OBK, forældre til klubmedlemmer under 16 år samt ansvarshavende nøglepersoner – dvs. trænere, holdledere og ledere – bærer et ansvar for at foreningens alkoholpolitik efterleves.
  • I OBK forefindes ingen udskænkning af alkohol til klubmedlemmer under 16 år. Der kan under ingen omstændigheder udskænkes alkohol til klubmedlemmer under 16 år – heller ikke selvom forældrene har givet skriftlig tilladelse til det.
  • OBK forventer, at klubbens ansvarshavende nøglepersoner omgås alkohol på en fornuftig og sober måde, så længe de indgår i OBK aktiviteter samt har ansvar for klubmedlemmer under 16 år. Dette gælder for aktiviteter i OBK hallen samt udenfor; dvs. ved kampe, til stævner, på ture og lign. og dermed også under transporten i forbindelse med førnævnte aktiviteter udenfor klubben.
  • OBK forventer, at klubbens medlemmer over 16 år omgås alkohol på samme fornuftige og sobre måde som klubbens ansvarshavende nøglepersoner, når de indgår i aktiviteter sammen med klubmedlemmer under 16 år. Dette gælder især seniorspillere som spiller på hold sammen med ungdomsspillere og under aktiviteter i OBK hallen samt udenfor.
    Det vil sige ved kampe, til stævner, på ture og lign. og dermed også under transporten i forbindelse med førnævnte aktiviteter udenfor klubben.
  • Såfremt en ansvarshavende nøgleperson eller et menigt klubmedlem over 16 år ikke vil efterleve ovenstående retningslinjer og bestyrelsen bliver gjort bekendt med, at personen har optrådt uansvarligt og uetisk under indflydelse af alkohol, vil den pågældende person blive indkaldt til en samtale med bestyrelsen. Ved gentagne opførsler af sådan karakter forbeholder bestyrelsen sig ret til at indføre sanktioner mod personen.
  • Episoder omhandlende klubmedlemmers omgang med alkohol behandles fortroligt af klubbens bestyrelse og alle handlinger, beslutninger og evt. sanktioner der måtte ske i forbindelse hermed, er udelukkende en bestyrelsesbeslutning.
  • Ændringer af OBK’s alkoholpolitik kan kun vedtages af den til enhver tid siddende bestyrelse.