Love

Stiftet den 25. september 1935, medlem af Badminton Fyn i Badminton Danmark, Danmarks Idræts Forbund & Badminton World Federation.
Vedtaget på generalforsamlingen den 12. oktober 1998.

§ 1

Navn og hjemsted
Foreningens navn er Odense Badminton Klub med forkortelsen OBK. Foreningen har hjemsted i Odense.

§ 2

Formål

OBKs formål er at udbrede interessen for og kendskabet til badminton og dermed beslægtede boldspil, og inden for sådanne sportsgrene at give medlemmerne mulighed for at dyrke spillet og for kammeratligt samvær med ligesindede.

§ 3

Stk. 1 Organisation

OBK er medlem af Badminton Fyn og dermed medlem af Badminton Danmark under Danmarks Idræts Forbund og Badminton World Federation.

Stk. 2 Medlemsforhold

OBKs medlemmer er underkastet de love og bestemmelser, som er gældende i OBK og i de organisationer, som OBK er organiseret i på ethvert givet tidspunkt.

§ 4

Stk. 1 Medlemskab

Enhver, som ikke har uopfyldte forpligtelser over for OBK eller anden part i den organisation, som OBK er medlem af, kan optages som medlem ‑ enten som passiv eller som aktiv. Alle medlemmer, undtagen æresmedlemmer, betaler kontingent. Passive medlemmer er de, som ikke betaler for at have adgang til at dyrke boldspil. Aktive medlemmer er de som betaler baneleje for at dyrke boldspil i OBK. Alle medlemmer registreres i OBKs medlemsfortegnelse. Indmeldelse sker efter skriftlig anmodning herom til bestyrelsen eller til en person, som bestyrelsen har bemyndiget til at modtage indmeldelser. Unge under myndighedsalderen kan kun optages som medlemmer med værgens godkendelse, og værgen skal underskrive indmeldelsesblanketten.

Stk. 2 Udmeldelse

Medlemskabet er fortløbende. Udmeldelse kan kun ske skriftligt med mindst 14 dages varsel til ophør pr. 30. juni. Alene bestyrelsen har myndighed til at dispensere fra den regel; udmeldelse i utide skal normalt bevilges ved sygdom, bortrejse fra Odense området eller anden tvingende grund. Medlemmer, som udmeldes i utide, har ikke krav på tilbagebetaling af medlemskontingent eller baneleje, men bestyrelsen kan ‑ når omstændighederne taler herfor ‑ bevilge økonomisk refusion efter medlemmets skriftlige anmodning herom.

Stk. 3 Eksklusion

Foruden ved udmeldelse kan medlemskabet ophøre ved eksklusion. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem midlertidigt. Såfremt bestyrelsen ønsker eksklusionen gjort permanent, skal ønsket forelægges førstkommende ordinære generalforsamling som selvstændigt punkt på dagsordenen. Generalforsamlingen kan træffe beslutning om permanent eksklusion ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Det ekskluderede medlem har ret til at være til stede og tale sin sag for generalforsamlingen. Det ekskluderede medlem såvel som bestyrelsen kan anke generalforsamlingens beslutning gennem Badminton Fyn til Badminton Danmarks Ordens‑ og Amatørudvalg. Hvis det ekskluderede medlem anker eksklusionen og taber ankesagen, skal medlemmet betale eventuelle omkostninger ved ankesagen. I alle andre tilfælde betaler OBK.
Hvis et ekskluderet medlem efterlader uopfyldte forpligtelser over for OBK, skal bestyrelsen indberette dette forhold til Badminton Fyn, Badminton Danmark og Danmarks Idræts Forbund, som på det grundlag sortlister den ekskluderede. I fald den ekskluderede berigtiger sit forhold til OBK, indberettes det ligeledes, hvorefter sortlistningen kan hæves.

Stk. 4 Kontingent og baneleje

Bestyrelsen fastsætter kontingent og baneleje. Når kontingent er betalt, har medlemmet ret til at leje bane i OBKs lokaler efter regler som fastsættes af bestyrelsen. Kontingent og eventuel baneleje betales forud for hele sæsonen.
Hvis et medlem er i restance med betaling af kontingent, baneleje eller andre ydelser, som medlemmet er pålignet af OBK for at deltage i sportslige aktiviteter, mister medlemmet sine rettigheder, med mindre bestyrelsen træffer anden beslutning.
Uanset at et medlem har mistet sine rettigheder, løses medlemmet ikke derved fra sine forpligtelser.

§ 5

Stk. 1 Generalforsamling

Generalforsamlingen er OBKs øverste myndighed.
Når medlemmerne har adgang til spillelokalerne, kan generalforsamlinger indkaldes ved opslag i OBKs lokaler, ellers kan det kun ske ved brev til samtlige medlemmer.
På alle generalforsamlinger føres referat over trufne beslutninger og desuden i det omfang, som dirigenten bestemmer. Formand, dirigent og referent underskriver efterfølgende referatet.

Stk. 2 Beslutningsproces

Med undtagelse fra lovændringer og opløsning af OBK er generalforsamlingen beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
Generalforsamlingen træffer i almindelighed beslutning ved simpel stemmeflerhed, dog kræver ændring af lovene overholdelse af reglerne i § 5, stk. 6, og ved opløsning af OBK reglerne i § 9.
Såfremt ét stemmeberettiget medlem forlanger det, skal stemmeafgivelse foregå skriftligt.
Hvis der ved afstemning er stemmelighed, er forslaget vedtaget.
Som dirigent kan vælges enhver myndig person, uanset medlemskab af OBK, som generalforsamlingen vil godkende.

Stk. 3 Taleret, stemmeret og valgbarhed

Alle medlemmer kan møde, og alle har taleret. Stemmeret udøves af aktive medlemmer, der er personligt myndige; dog har alle bestyrelsesmedlemmer stemmeret.
Ethvert medlem, som ønsker at deltage i afstemning, skal på forlangende legitimere sig.
Et medlem, som er på valg til bestyrelsen, har ikke stemmeret ved eget valg.
Stemmeret kan kun udøves ved personlig tilstedeværelse på generalforsamlingen.
Alle medlemmer af OBK, som er personligt myndige, er valgbare til alle tillidsposter.

Stk. 4 Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling holdes senest før udgangen af februar, og den indkaldes med mindst 21 dages varsel ved opslag i OBKs lokaler, jf. § 5, stk. I.
Dagsorden, regnskab for det foregående kalenderår og indkomne forslag bekendtgøres ved opslag i spillelokalerne senest 8 dage før generalforsamlingen.
Forslag, som ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 10 dage inden generalforsamlingen.

Stk. 4.1 Dagsorden

1.Valg af dirigent.

2.Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i den forløbne periode.

3.Regnskabet fremlægges til godkendelse, og budget forelægges.

4.Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessupplean­ter. Evt. valg af medlemmer til udvalg nedsat at bestyrelsen.

5.Valg af revisor og revisorsuppleant.

6.Behandling af indkomne forslag.

7.Eventuelt.

Stk. 5 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 dages varsel ved opslag i spillelokalerne. Kun de punkter, som er anført i dagsorden til indkaldelsen, kan behandles.
Såfremt der til formanden fremsendes skriftligt krav om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling underskrevet af mindst 1/10 af de stemmeberettigede medlemmer, er bestyrelsen pligtig at indkalde dertil senest 3 uger efter at kravet er fremsat.

Stk. 5.1 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling uden om bestyrelsen

Såfremt bestyrelsen undlader at indkalde til ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, kan 1/4 af klubbens stemmeberettigede medlemmer, når de ved deres underskrift har fremsat ønske herom, selvstændigt indkalde til og holde ekstraordinær generalforsamling.
Indkaldelse skal ske efter reglerne i § 5, stk. 5 og skal samtidig meddeles formanden ved anbefalet brev. Dagsorden skal være følgende

1.Valg af dirigent.

2.Mistillidsvotum til og eventuel eksklusion af bestyrelsens medlemmer enkeltvis.

3.Valg af ny bestyrelse.

Bestyrelsesmedlemmer, som bliver ekskluderet under særlige omstændigheder, har de samme rettigheder som alle andre under disse love, jf. § 4, stk. 3.

Stk. 6 Lovændringer

Forslag til lovændringer kan fremsættes på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling under et selvstændigt punkt på dagsordenen.
Ved første fremsættelse af forslag til lovændringer kræves for vedtagelse tilslutning af 2/3 af samtlige stemmeberettigede medlemmer af OBK.
Opnås sådan tilslutning ikke ved første fremsættelse, men opnås simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer, skal ny generalforsamling holdes inden 14 dage. Denne generalforsamling kan ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer træffe beslutning vedrørende de fremsatte lovændringer.

§ 6

Stk. 1 Bestyrelsen

Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, 2 bestyrelsessuppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Bestyrelsen består af formand og 6 bestyrelsesmedlemmer; dog kan bestyrelsen i ekstraordinære tilfælde være funktionsdygtig med færre medlemmer, jf. § 6, stk. 1. 2.

Stk. 1.1 Funktionstid

Formanden vælges for 1 år. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. Revisor og suppleanter vælges for I år. Hvert år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer. Hvis et bestyrelsesmedlem afgår i utide, konstituerer bestyrelsen sig med en suppleant, jf. stk. 1.4. Ved den efterfølgende ordinære generalforsamling vælges et nyt bestyrelsesmedlem til erstatning for det afgåede, men kun for det afgåede medlems restperiode.
Genvalg kan finde sted uden begrænsning.

Stk. 1.2 Reduceret bestyrelse

Følgende poster skal være besat med hver sin person: formand, næstformand, kasserer, sekretær og revisor.
Hvis den ordinære generalforsamling ikke får valgt en fuldtallig bestyrelse, revisor og suppleanter, kan bestyrelsen fortsætte indtil udløbet af efterfølgende måned. Derpå indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for at få besat alle tillidsposter.
Lykkes det stadig ikke at besætte alle tillidsposter, kan bestyrelsen fortsætte til næste ordinære generalforsamling, såfremt posterne som formand, næstformand, kasserer, sekretær og revisor er besat.
I tilfælde hvor blot en af disse poster ikke er besat, skal bestyrelsen ved personligt brev til samtlige stemmeberettigede medlemmer indkalde til generalforsamling for et supplere. Uanset om det lykkes at etablere en lovlig bestyrelse, kan de valgte bestyrelsesmedlemmer fortsætte til næste ordinære generalforsamling.

Stk. 1.3 Konstitution

Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden. Der skal føres referat over bestyrelsens møder. Referatet skal redegøre for trufne beslutninger samt eventuelt disses grundlag og tilslutning i bestyrelsen. Bestyrelsens aktuelle sammensætning skal til enhver tid være opslået i spillelokalerne og offentliggøres på OBKs hjemmeside.

Stk. 1.4 Afgang og suppleanter

I tilfælde af formandens afgang indtræder næstformanden automatisk i formandens sted med de dertil hørende rettigheder og pligter.
Hvis et bestyrelsesmedlem afgår, indtræder den suppleant som bestyrelsen vælger, og bestyrelsen konstituerer sig på ny. Suppleanten fungerer indtil næste ordinære generalforsamling.

Stk. 1.5 Beslutningsproces

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 2 Forretningsudvalg

I visse tilfælde kan bestyrelsens opgaver bemyndiges til et Forretningsudvalg, der på bestyrelsens vegne tegner foreningen i særligt afgrænsede opgaver som f.eks. indgåelse af aftaler, indgåelse af eventuelle lån m.v. Forretningsudvalgets dispositioner skal forelægges bestyrelsen inden bindende aftale indgåes, samt på det første bestyrelsesmøde efter dispositionens gennemførelse med henblik på at sikre, at dispositionen er sket inden for bemyndigelsen. Forretningsudvalget udpeges af bestyrelsen.

Stk. 3 Opgaver og bemyndigelser

Bestyrelsen varetager OBKs drift. Desuden varetager bestyrelsen OBKs overordnede ledelse, som bl.a. indbefatter administration af spillelokaler, afvikling af turneringer, opvisninger og fester. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og/eller ansætte personale til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 4 Beværterbevilling og butik i OBKs lokaler

Bestyrelsen er bemyndiget til selv at drive beværtning, herunder med bevilling til udskænkning af stærke drikke. Bestyrelsen er bemyndiget til at drive forretning med sportsrekvisitter.
Bestyrelsen er bemyndiget til at bortforpagte disse aktiviteter.

Stk. 5 Lokaler

Bestyrelsen er bemyndiget til at erhverve fast ejendom til brug for OBKs aktiviteter og til at afhænde fast ejendom, som tilhører OBK. Dog skal transaktioner vedrørende handel med fast ejendom forelægges en ekstraordinær generalforsamling og godkendes efter samme regler, som gælder for opløsning af OBK.
Hvis det er muligt, er bestyrelsen forpligtet til at sikre rådighed over lokaler, som er egnede til at dyrke boldspil i enten ved leje eller eje i et omfang, som gør det muligt at udleje baner til alle aktive medlemmer. Desuden skal der i forbindelse med spillelokalerne, i det omfang der er behov og mulighed herfor, være adgang til lokaler, hvor der kan dyrkes socialt samvær.

§ 7

Æresemblem
Bestyrelsen er bemyndiget til at tildele OBKs æresemblem til personer som har udført en uegennyttig og særlig fortjenstfuld indsats for OBK og/eller badmintonsporten i almindelighed.

§ 8

Æresmedlem

Æresmedlemmer kan kun udnævnes af generalforsamlingen efter motiveret indstilling fra bestyrelsen. Æresmedlemmer har vederlagsfrit samme rettigheder som aktive medlemmer og modtager OBKs æresemblem. Æresmedlemsskabet er livsvarigt.

§ 9

Stk. 1 Opløsning af OBK

Odense Badminton Klub kan kun opløses, når det er besluttet af en ekstraordinær generalforsamling indkaldt med det ene formål.

Stk. 2 Beslutningsdygtighed

Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig, såfremt mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede medlemmer i OBK er til stede.
Hvis de betingelser ikke er opfyldt, indkaldes til ny ekstraordinær generalforsamling efter lovene herfor. Den efterfølgende generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
OBK skal opløses såfremt generalforsamlingen er beslutningsdygtig, og såfremt mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for opløsning.

Stk. 3 Afvikling af OBK

Når beslutning om opløsning af OBK er truffet, forestår bestyrelsen afviklingen.
Bestyrelsen er bemyndiget til helt eller delvis at overlade afviklingen til professionel assistance.

Stk. 4 Overskydende midler

Efter opløsning af OBK skal eventuelle overskydende midler doneres til foreninger eller sammenslutninger med hjemsted i Odense, hvis formål er at udføre ungdomsarbejde. Fordelingen sker efter bestyrelsens beslutninger.

Stk. 5 Orientering til offentligheden

Inden bestyrelsen fratræder, meddeles alle relevante myndigheder og organisationer, at opløsning har fundet sted.

******

Lovændringer:

OBKs love blev vedtaget på den stiftende generalforsamling 25. september 1935. Herefter er der vedtaget ændringer og redaktionelle rettelser (foreløbigt konstaterede): 7. april 1936, 8. november 1939, 31. maj 1940, 7. april 1942, …, 9. januar 1984, 11. oktober 1993, 12. oktober 1998 og 25. februar 2013